Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Revma Liga Česká republika, z.s. prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů informuje subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o podrobnostech tohoto zpracování a jejich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Společnost Česká republika, z.s. prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souladu s účinnými ustanoveními právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále je „nařízení GDPR“).

Čl. I.

Údaje o správci osobních údajů:

Revma Liga Česká republika, z.s.

Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 41193644

Bankovní spojení: 6095389/0800

Předsedkyně spolku:

Edita Müllerová

+420 604 925 076

edita.mullerova@revmaliga.cz

(dále jen „Správce“)

ČL. II

Základní pojmy

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).

Subjektem údajů se pak rozumí identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V případě poskytování zdravotních služeb je subjektem údajů pacient.

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů představuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Čl. III

Kategorie subjektů osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů Správcem těchto kategorií subjektů osobních údajů:

Odběratelé newsletteru

Potenciální zákazníci

Návštěvníci webových stránek

Návštěvníci webových stránek vyplňující kontaktní formulář

Návštěvníci webových stránek využívající Chat bot

Čl. IV

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Kategorie subjektů údajů Účel Rozsah zpracovávaných osobních údajů Právní základ zpracování
Odběratelé newsletteru Zasílání obchodních sdělení obsahující zejména novinky a nabídky služeb Správce zejména ve formě newsletteru E-mail Právním základem je souhlas subjektu údajů
Potenciální klienti Registrace v programu provozovaných Správcem Jméno a příjmení, E-mail, Adresa, Telefon, Datum a čas Právním základem je splnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Návštěvníci webových stránek Zajištění správného fungování webových stránek, sledování návštěvnosti stránek a interakce návštěvníka s webovými stránkami, sdílení obsahu webových stránek prostřednictvím sociálních sítí užívaných návštěvníkem stránek IP adresa, typ webového prohlížeče,  Právním základem zpracování osobních údajů je v případě zajištění správného fungování webových stránek plnění smlouvy. V ostatních případech je právním základem Váš souhlas, který vyjadřujete zakliknutím příslušných políček na cookie liště zobrazující se na webových stránkách. 
Návštěvníci webových stránek vyplňující kontaktní formulář Vyřizování požadavků a dotazů zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře Jméno a příjmení, E-mail, Telefon, Text zprávy Právním základem je oprávněný zájem Správce ve smyslu (i) možnosti získávat zpětnou vazbu od zákazníků a možnosti reagovat na vznesené požadavky (ii) možnosti zlepšování kvality poskytovaných služeb Správcem
Návštěvníci webových stránek využívající Chat bot Usnadnění vyřizování požadavků a dotazů (jejich kategorizace dle zadání návštěvníka stránek) Právním základem je plnění smlouvy spočívající ve vyřízení Vašeho dotazu, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na žádost subjektu údajů

Čl. V

Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba zpracování
Zasílání obchodních sdělení obsahující zejména novinky a nabídky služeb Správce Po dobu trvání souhlasu, max. však po dobu 2 let
Registrace uživatelů do programů provozovaných Správcem Po celou dobu programu, dokud uživatel sám nezažádá správce, nebo se skrze nastavení sám nevymaže z databáze.
Zajištění správného fungování webových stránek, sledování návštěvnosti stránek a interakce návštěvníka s webovými stránkami, sdílení obsahu webových stránek prostřednictvím sociálních sítí užívaných návštěvníkem stránek max. 15 let nebo do odvolání
Vyřizování požadavků a dotazů zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře anebo využitím Chat botu Po dobu nezbytnou k vyřízení požadavku.

Čl. VI.

Příjemci osobních údajů

Správce osobní údaje zpřístupňuje svým zaměstnancům. Může je zpřístupnit i dalším příjemcům, mezi které patří zejména zpracovatelé Správce, kteří zpracovávají osobní údaje dle jeho pokynů. Jedná se především o:

dodavatelé IT služeb a či cloudových technických řešení či služeb (Google Analytics, Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 036 68 681, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno”)

další osoby poskytující služby Správci

Čl. VII.

Způsoby zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Někteří dodavatelé služeb však zpracovávají osobní údaje mimo EU. V těchto případech zajišťujeme odpovídající úroveň jejich ochrany tak, abychom vyhověli veškerým požadavkům právních předpisů (zpravidla uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky EU, které byly vydány Evropskou komisí).

ČL. VIII

Práva účastníka Programu

Účastník Programu má tato práva ohledně ochrany jeho osobních údajů:

Právo na přístup ke svým osobním údajům: účastník Programu má právo od Správce získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má účastník Programu právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Právo na opravu osobních údajů: účastník Programu má právo, aby byly jeho nepřesné osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné.

Právo na výmaz osobních údajů: účastník Programu má právo na výmaz svých osobních údajů, ledaže se uplatní výjimky opravňující Správce osobní údaje i nadále zpracovávat. Osobní údaje budou vymazány zejména pokud bude odvolán souhlas s jejich zpracováním, a nebude-li existovat žádný další právní důvod ke zpracování

Právo na omezení zpracování osobních údajů: účastník Programu může požádat omezení zpracování svých osobních údajů zejména v případech, kdy popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů: účastník Programu je oprávněn získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je oprávněn předat tyto údaje jinému správci. Současně má právo na to, aby jeho osobní údaje byly Správcem předány správci druhému, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: účastník Programu může podat námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu Správce, nebo v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. zasílání newsletteru).

Právo na odvolání souhlasu: Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který lze kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas je možné kdykoli písemně. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené s účastníkem Programu.

Uvedená práva lze realizovat prostřednictvím zaslání e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu, odhlášení z odběru newsletteru je možné učinit kdykoli podle v něm specifikovaných informací.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.

V Praze dne 5.10.2018 (aktualizováno 01.05.2023)